ฝ่ายโครงการพิเศษ

SPECIAL PROJECTS,SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

ผลงาน

ผลงานที่ฝ่ายโครงการพิเศษได้ดำเนินการ 

   ฝ่ายโครงการพิเศษ   รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม    ราชกุมารีในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  มีการบริหารและดำเนินงานโดยคณะกรรมการประจำฝ่ายฯ ซึ่งได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานไว้ดังนี้   

         1.  พิจารณารายละเอียดของเนื้องานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามนโยบายของหน่วยงานสนองโครงการ             

        2.   พิจารณางบประมาณและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และงานฝ่ายโครงการพิเศษของโครงการมหาวิทยาลัยวิทยาลัย      

         3. ประสานงานด้านบริหาร  ด้านวิชาการ  และด้านการบริหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ                                                                               

          4.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรประจำฝ่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

           5.  ส่งเสริมและพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามโครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23


วันที่ : 31 ก.ค. 2555
อ่าน : 1346

ฝ่ายโครงการพิเศษ ห้อง 812 (อาคารกาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยราลภัฏสกลนคร 042-743711 โทรภายใน 218