ฝ่ายโครงการพิเศษ

SPECIAL PROJECTS,SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

โครงการ

 

โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน     

มหาวิืทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา  2548-2552

หลักการและเหตุผล

             คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  8  โรงเรียน  ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร  นครพพนม  และมุกดาหาร  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระวนชายแดนที่  23  เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  มหาวิทยาลัยฯ  ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  นอกจากความพร้อมของเด็กแล้ว  ยังมีปัจจัยที่สำคัญยิ่งคือ  คุณภาพของครู  ซึ่งครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  จะต้องมีความรู้ในด้านบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน  มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน  มีเทคนิคในการจัดประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ ตามหลักสูตร        ตลอดเวลาที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เห็นความสำคัญในงานด้านนี้  โดยการแต่งตั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน        โดยเฉพาะ  ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุน เช่น  การให้ความช่วยเหลือวัสดุและสื่อการเรียนรู้  การอบรมระยะสั้นในเรื่องทักษะการจัดการเรียนรู้  การให้คำแนะนำโดยการออกนิเทศการสอนในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา  แต่คุณภาพของครูตำรวจตระเวนชายแดนก็ยังไม่ดีขึ้นมากนัก  ทำให้เป็นห่วงถึงคุณภาพของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองของประเทศชาติ

               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงมีโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูตำรวจตระเวนชายแดนในระยะยาวให้มีวุฒิทางการศึกษา  ด้านวิชาชีพครู     ในระดับต่าง ๆ ขึ้น  ในปีการศึกษา  ๒๕๔๘

วัตถุประสงค์

                 1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ระยะยาวที่ยั่งยืน     

                  2.  เพื่อผลิตและพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                  3.  เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำราจตระเวนชายแดน

หลักสูตรที่เปิดสอน

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เปิดโอกาสให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23  ได้สมัครเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  ในระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ วันเสาร์-วันอาทิตย์ ดังนี้

                 1.  ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ที่มีวุฒิสามัญ   มัธยมศึกษาปีที่   6  หรือเทียบเท่า   เรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี  โปรแกรมที่เปิดสอน  การศึกษาปฐมวัย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย      

                   2.  ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีวุฒิอนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  เรียนหลักสูตรครุศาสตรบันฑิต 2 ปี โปรแกรมที่เปิดสอนคือ  การศึกษามวัย , อุตสาหกรรมศิลป์ , การประถมศึกษา , ธุรกิจศึกษา

                   3.  ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีวุฒปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  ที่ไม่ใช่วุฒิทางด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู เรียนหลักสูตร  "ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู"  หลักสูตร  1 ปี  (2 ภาคเรียน)

ข้อจำกัด

                  การจะเปิดโปรแกรมวิชาใดในหลักสูตรใด  จะต้องมีผู้สมัครเรียนในโปรแกรมวิชาของหลักสูตรนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึ่งครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ต้องสมัครเข้าเรียนร่วมกับครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ หรือสมัครเรียนร่วมกันเป็นห้องเรียนพิเศษเฉพาะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                  ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  (วันเสาร์-อาทิตย์)

 

                  

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ          (เสาร์-อาทิตย์)
 หลักสูตร
 จำนวน หน่วยกิต
จำนวนภาคเรียน 
 ค่าบำรุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
ค่าหน่วยกิต 
รวมค่าใช้จ่าย 
 ป.วิชาชีพ
27
 3,500
500 
8,100 
12,100 
 คบ.5 ปี
171 
 15
 26,250
 3,750
 51,300
 81,300
 คบ. 2 ปีหลัง 
อนุปริญญา
 70-74
 6
 10,500
 1,500
21,000-
22,200 
33,000- 
34,200

 หมายเหตุ

                1.  ค่าบำรุงภาคเรียนละ   1,750 บาท

                2.  ค่าธรรมเนียมพิเศษ  สาขาการศึกษาภาคเรียนละ  250   บาท

                3.  ค่าหนวยกิตวิชาปฏิบัติ  หน่วยกิตละ  300   บาท

                4.  เรียนปีละ   3 ภาคเรียน

                5.  หลักสูตร ป.วิชาชีพครู  เรียน 2 ภาคเรียน

                ข้อตกลงร่วมกับกองกำกับการตำวจตระเวนชายแดนที่  23 สกลนคร

                เพื่อให้โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23  บรรลุวัตถุประสงค์ คือ  ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  8  โรงเรียนในความรับผิดชอบปัจจุบัน  ได้เรียนรู้และศึกษาด้านวิชาชีพครู  นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของตน  และได้วุฒิทางการศึกษาวิชาชีพครู  เมื่อเรียนครบตามรายวิชาในหลักสูตร  จึงมีข้อตกลงร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23 ดังนี้

                  1.  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23  เห็นความจำเป็นและความสำคัยในการพัฒนาคุณภาพของครด้วยการเพิ่มวุฒิทางวิชาชีพครู

                  2.  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23  พิจารณาจัดส่งครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบมาเรียนเพิ่มวุฒิในโปรแกรมที่เหมาะสม  พร้อมกับการกำกับดูแล  ส่งเสริมสนับสนุน  อำนวยความสะดวกต่าง ๆ

                  3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จะส่งเสริมสนับสนุนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน     สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23  ที่สมัครเข้าเรียนในโครงการนี้ที่มีความตั้งใจ  ขยันหมั่นเพียร  ด้วยการให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประมาณไม่เกิน  50%

 
 

 


วันที่ : 0 543
อ่าน : 3446

ฝ่ายโครงการพิเศษ ห้อง 812 (อาคารกาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยราลภัฏสกลนคร 042-743711 โทรภายใน 218